Algemene Voorwaarden The Ibrow Factory


Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, behandeling en transactie tussen The Ibrow Factory en een klant, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Afspraken
Klanten moeten verhindering voor een afspraak zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak, telefonisch, per e-mail of bericht melden aan The Ibrow Factory.
Afspraken kunnen eenvoudig worden verzet of geannuleerd via het online afsprakensysteem. Indien de afspraak niet tijdig (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) wordt geannuleerd, ongeacht de reden, brengen wij 50% van de kosten van de behandeling in rekening vanwege de voor u gereserveerde tijd. Bij het niet verschijnen zonder annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Indien de klant meer dan vijf minuten te laat komt voor de afspraak, wordt deze tijd van de behandeling afgetrokken. De salon behoudt zich het recht voor om de verloren tijd in mindering te brengen op de behandeling en desondanks het volledige afgesproken tarief in rekening te brengen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. Deze verplichtingen gelden niet indien beide partijen worden gehinderd door overmacht, zoals bepaald door de wet en jurisprudentie.

Betaling
The Ibrow Factory vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten duidelijk op de website. De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling contant of per pin te betalen.
Bij gemiste afspraken wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De klant ontvangt een factuur die binnen 7 dagen betaald moet worden. Bij overschrijding van deze termijn volgen twee herinneringen. Indien de factuur daarna nog niet is voldaan, wordt deze overgedragen aan een incassobureau, waarbij de kosten voor rekening van de klant komen.
Indien de klant eerder permanente make-up heeft laten aanbrengen, moet dit voorafgaand aan het maken van een afspraak aan The Ibrow Factory worden gemeld. In sommige gevallen is een behandeling niet mogelijk met bestaande permanente make-up. Indien dit niet vooraf is overlegd, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Persoonsgegevens & Privacy
De klant verstrekt The Ibrow Factory voor de eerste behandeling alle benodigde gegevens. The Ibrow Factory verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal deze niet zonder toestemming verkopen of verhuren aan derden. Het e-mailadres van de klant wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, tenzij de klant zich afmeldt.

Geheimhouding
The Ibrow Factory verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling heeft verstrekt. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de klant is meegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit. De geheimhoudingsplicht vervalt indien The Ibrow Factory op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
The Ibrow Factory is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie van de klant over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Ibrow Factory is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant in de salon.

Beschadiging en Diefstal
The Ibrow Factory behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen van de klant bij beschadiging van meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom. Diefstal wordt altijd bij de politie gemeld. De salon is niet voorzien van beveiligingscamera's.

Klachten
Klachten over behandelingen of producten moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking worden gemeld aan The Ibrow Factory. The Ibrow Factory zal de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst beantwoorden. Indien een klacht gegrond is, zal The Ibrow Factory de behandeling opnieuw uitvoeren, tenzij dit voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Als partijen niet tot een oplossing komen, kan de klant het geschil voorleggen aan een rechter of mediator. The Ibrow Factory is aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van zorgvoorzzp.nl.

Behoorlijk Gedrag
Klanten moeten zich in de praktijk naar algemeen aanvaarde normen gedragen. Indien een klant na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Ibrow Factory het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren.

Verwachtingen
The Ibrow Factory staat voor natuurlijke verfraaiing van schoonheid. Op onze Instagram-pagina vindt u voorbeelden van ons werk. Als de klant een techniek of stijl kiest die wij niet aanbieden, wordt de behandeling gestaakt en is de aanbetaling verloren.

Intake
Wij behandelen geen zwangere klanten of diabetespatiënten zonder doktersverklaring. Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald; de uiteindelijke resultaten zullen subtieler zijn.

Pigmenteren
Na goedkeuring van de vorm start de artiest met pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat is pas na 6 weken zichtbaar. De kleur en vorm zijn dan pas definitief.

Nabehandeling
Binnen 6 tot 10 weken komt de klant terug voor de nabehandeling. Deze nabehandeling is inbegrepen. Indien The Ibrow Factory binnen deze termijn geen plek kan bieden, worden er geen extra kosten gerekend. Indien de klant zelf niet binnen de 6 tot 10 weken kan komen, valt de nabehandeling onder de jaarlijkse kleurboost, met de daarbij behorende prijs. Kleine aanpassingen moeten tijdens de nabehandeling worden uitgevoerd.

Nazorg
Het is essentieel dat de klant de nazorginstructies volgt. Onze specialisten kunnen veranderingen in het pigment herkennen door invloeden zoals zon en water.

Eindresultaat
Wij streven naar perfectie. Om harmonie in het gezicht te creëren, kan er een kleine afwijking zijn van millimeters. Dit is om asymmetrie in het gezicht te corrigeren.

Ontevredenheid
Indien de klant ontevreden is over het resultaat, zullen wij dit bespreken. Indien de vorm anders is dan goedgekeurd, zullen wij dit corrigeren. Als de klant van mening is veranderd over vorm of kleur, zijn de bijkomende kosten voor de klant. Ontevredenheid moet binnen 10 weken na de behandeling worden gemeld. Wij vragen de klant de 6 weken hersteltijd in acht te nemen.
Resultaat is niet Blijvend
Hoewel wij dezelfde techniek toepassen bij al onze klanten, kan de huid het pigment soms minder goed opnemen. Wij passen onze techniek aan om het gewenste resultaat te bereiken. Indien een derde nabehandeling nodig is, zijn hier kosten aan verbonden.

Beeldmateriaal
Voor de behandeling vragen wij de klant om toestemming voor het maken van foto’s en/of video’s voor promotiedoeleinden. Zonder toestemming wordt er geen beeldmateriaal van de klant gebruikt.
Annuleringsbeleid
Afspraken kun je makkelijk via het online afspraken systeem verzetten of annuleren.
Als je je niet op tijd afmeldt (uiterlijk 24 uur vóór de afspraak) ongeacht de reden wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht, omdat wij deze tijd voor jou vrijhouden.
Kom je niet zonder annulering dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
The I-Brow Factory  © 2024    |   Disclamer    |    Algemene voorwaarden    |    Privacyverklaring    |    Website: ROYALwebsites
The I-Brow Factory  © 2023       Disclamer        Algemene voorwaarden        Privacyverklaring        Website: ROYALwebsites