VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Alle rechten voorbehouden. Bezoek aan en gebruik van deze website wordt verschaft onder deze voorwaarden.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze site, www.ibrowfactory.nl, en op de sites van I Brow Factory en haar dochterondernemingen die aan deze site gekoppeld zijn (als geheel de 'sites' genoemd). Met uw bezoek aan of gebruik van deze sites wordt u geacht in te stemmen met deze voorwaarden. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, dient u deze site niet te bezoeken of te gebruiken. Geen garantie op volledigheid en nauwkeurigheid. Deze site en de informatie, namen, figuren, afbeeldingen, logo's en pictogrammen met betrekking tot of verbonden met www.ibrowfactory.nl en/of haar aangesloten maatschappijen, producten en diensten (hierna: 'de informatie') worden slechts aangeleverd op de wijze waarop deze reeds bestaan en beschikbaar zijn. www.ibrowfactory.nl en/of haar aangesloten maatschappijen (hierna: 'www.ibrowfactory.nl') geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, over bijvoorbeeld de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, het niet inbreuk maken op rechten, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de sites, noch garandeert www.ibrowfactory.nl dat deze site of de server waardoor deze geleverd wordt, vrij zijn van 'computervirussen'. Deze site kan publicaties bevatten met technische of andere onnauwkeurigheden of drukfouten, waarvan de correctie ter beoordeling van www.ibrowfactory.nl is. Correcties en wijzigingen kunnen op een later tijdstip in deze site opgenomen worden. www.ibrowfactory.nl kan te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden of de informatie die op deze site getoond worden of in de producten en de diensten waarnaar hierop verwezen wordt.

Afwijzing van aansprakelijkheid
In geen geval zal www.ibrowfactory.nl of een van haar dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen of aannemers aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade, waaronder zonder beperkingen speciale, indirecte of gevolgschade, of schade die op enige wijze voortvloeit uit het bezoek of gebruik, of het onvermogen tot het bezoeken of gebruiken van de site of die het gevolg is van de gegevens, voorbehouden of aanbevelingen en alle informatie op deze site.

Links

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien het internet zelfstandig onderhouden wordt op duizenden sites over de hele wereld, kan de informatie die bezocht wordt ontstaan zijn buiten het bereik van deze site, waarover www.ibrowfactory.nl geen controle heeft. Daarom erkent www.ibrowfactory.nl geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot het materiaal dat ontleend, verkregen of bezocht is op, via of buiten deze site. U stemt ermee in aan de informatie die door www.ibrowfactory.nl op deze site getoond wordt niets toe te voegen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.

Bescherming van geestelijk eigendom

Het materiaal dat op deze site getoond wordt, waaronder zonder beperking alle redactionele materialen, informerende teksten, foto's, illustraties, afbeeldingen en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsnamen en andere merken, is eigendom van www.ibrowfactory.nl of haar licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht en de wetten op handelsnamen en ander geestelijk eigendom. Dit materiaal mag alleen getoond en afgedrukt worden voor uw eigen, niet-commerciele gebruik. U stemt ermee in dit materiaal niet te kopieren, door te sturen, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of aan derden door te geven zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van www.ibrowfactory.nl. Niets uit deze voorwaarden zal worden opgevat als het impliciet of anderszins overdragen van een vergunning of recht op deze informatie, gegevens, producten of diensten onder patent, handelsnaam, auteursrecht of enig ander geestelijk eigendomsrecht van www.ibrowfactory.nl of derden. Opmerkingen en mededelingen Informatie die aan de sites geleverd wordt (per post, elektronische post of op andere wijze) kan niet als vertrouwelijk beschouwd worden. www.ibrowfactory.nl zal niet verantwoordelijk zijn voor het vertrouwelijk behandelen van dergelijke informatie, noch zal www.ibrowfactory.nl aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gebruiken of openbaar maken van deze informatie. Al deze informatie is en blijft het exclusieve eigendom van www.ibrowfactory.nl en kan zonder vergoeding voor alle commerciele of andere doeleinden gebruikt worden. www.ibrowfactory.nl stelt uw opmerkingen met betrekking tot de sites of tot onze producten op prijs, maar www.ibrowfactory.nl nodigt niet uit tot het ongevraagd toezenden van ideeen, suggesties of materialen met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of marketing van onze producten.
Het recht en de jurisdictie van toepassing
Deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan, en opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.

Voor vragen over deze website kunt u contact opnemen met ROYALwebsite.nl
Annuleringsbeleid
Afspraken kun je makkelijk via het online afspraken systeem verzetten of annuleren.
Als je je niet op tijd afmeldt (uiterlijk 24 uur vóór de afspraak) ongeacht de reden wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht, omdat wij deze tijd voor jou vrijhouden.
Kom je niet zonder annulering dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
The I-Brow Factory  © 2024    |   Disclamer    |    Algemene voorwaarden    |    Privacyverklaring    |    Website: ROYALwebsites
The I-Brow Factory  © 2023       Disclamer        Algemene voorwaarden        Privacyverklaring        Website: ROYALwebsites